V případě, že jste se rozhodli přistoupit k prodeji společnosti, v tomto případě lékárny, budete určitě potřebovat právní znalosti nebo pomoc specializovaných odborníků. Jedná se o velmi obtížný proces a v případě chyb způsobených neznalostí, můžou být finanční ztráty vysoké.

Abychom vám celý postup prodeje lékárny přiblížili, připravili jsme pro vás přehled informací, jak postupovat a na co si dát při prodeji lékárny pozor.

Jak odkup lékárny probíhá – obecně

Pro odkup lékárny je v první řadě klíčová příprava a nabídka vhodným zájemcům. Je nutné připravit prezentaci firmy, oslovit vhodné potencionální zájemce a zviditelnit nabídku prodeje formou inzerce ve vhodných a k tomu určených mediích.

Poté prodávající strana obdrží první cenové nabídky. Z nich si vybere jen vážné zájemce, kterým následně umožní přístup k detailním údajům společnosti. Kupujícímu tak budou zpřístupněny účetní i právní údaje společnosti – lékárny.

Na základě tzv. due diligence reportu, o kterém se více zmiňujeme níže v textu, kupující vyhodnotí původní nabízenou kupní cenu a předloží prodávající straně konečnou kupní cenu.

Pojďme si jednotlivé body projít detailněji.

Uzavření dohody o mlčenlivosti – Non-disclosure agreement (NDA)

S vážnými zájemci o koupi se standardně uzavírá dohoda o mlčenlivosti (Non-disclosure agreement – NDA), která je předložena prodávající stranou.

Podepsáním dohody kupující strana souhlasí s mlčenlivostí o citlivých firemních informacích, které získá od prodávající strany. Může se jednat o účetní nebo právní údaje lékárny. Dohoda se podepisuje pro případ, že by se nakonec prodej neuskutečnil. Kontrolu ustanovení NDA raději svěřte zkušené advokátní kanceláře, například Navrat & Partners.

Due diligence audit a report

Due diligence audit je společný název pro právní a účetní audit z nichž výsledným výstupem je tzv. Due diligence report. Jedná se o report právních a účetních rizik a výsledné informace výrazně ovlivňují konečnou cenovou nabídku kupujícího.

Jak probíhá a co zahrnuje právní a účetní audit?

Co zahrnuje právní audit

Při právním auditu probíhá kontrola uzavřených smluv společnosti, se zaměřením na zjištění výpovědních možností a pokut, v případě porušení smlouvy. Tam se především sleduje, jaké pokuty by společnost při nedodržení smluvních podmínek platila a následně se od tohoto zjištění odvíjí cenová nabídka kupujícího.

Sledují se ale i jiné právní aspekty např. jak a jestli vůbec je chráněno duševní vlastnictví společnosti a na základě toho se pak nastavují další potřebné právní kroky.

Účetní audit, jeho průběh a na co si dát pozor

Účetní audit je časově velmi náročný proces, v kterém se prověřuje vše spojené s účetnictvím, prodávané firmy. Tento proces doporučujeme svěřit zkoušením specialistům na akvizice firem, například odborníkům ze společnosti eTuls.

Audit probíhá v těchto krocích:

  • účetní uzávěrka lékárny
  • vyhodnocení závazků společnosti
  • stanovení vlastního jmění společnosti
  • revize hotovosti v pokladně
  • kontrola pohledávek
  • kontrola a ohodnocení reálné ceny majetku

Rizika spojená s prodejem společnosti a vyhodnocení auditu

U vyhodnocení auditu je potřeba brát velký zřetel na vyhodnocení závazků společnosti, zjištění, zdali jmění lékárny není v záporných číslech a nezanedbat kontrolu hotovosti v pokladně, jestli není příliš vysoká. S tím vším jsou spojena rizika a možné budoucí problémy. V případě přehlédnutí důležitých informací, mohou být finanční ztráty obrovské.

Při koupi společnosti, která je plátcem DPH, bývá proces kontroly ještě víc časově náročný, vzhledem k tomu, že je nutné ověřit, zda společnost není dlužníkem nejen na dani z příjmu, ale i na DPH.

Co dělat, když převod lékárny přináší mnoho rizik?

Záleží na tom, jaká rizika s sebou prodej/koupě lékárny přináší a co vše by tato rizika ovlivnila. Pokud se jedná o závažné problémy, je vhodné popřemýšlet raději nad zřízením úplně nové společnosti.

Doporučujeme obrátit se na odborníky. Získáte profesionální poradenství i ekonomickou a právní podporu a celý proces prodeje bude vyřízen bezpečně a bez zbytečných ztrát.

Předcházení rizik se detailně věnuje web www.incorporated.cz. Na webu najdete také nabídku dalších společností k prodeji z různých oblastí podnikání.

Jak může kupující předcházet nepravdivému potvrzení pravosti informací prodávajícím?

Jednoduše, součástí smlouvy je totiž také prohlášení prodávajícího (odbor. název prohlášení: representations and warranties), který se podpisem zavazuje, že je osobně zodpovědný za nepravdivé údaje, uvedené při potvrzování pravosti informací, při prodeji lékárny pod smluvní pokutou.

Jaké dokumenty si nesmí zapomenout vyžádat prodávající od kupujícího?

Prodávající zase nesmí zapomenout od kupujícího vyžádat a nechat potvrdit doklad o odevzdání dokumentace a přijetí dokumentace kupujícím.

Z čeho se vypočítá kupní cena lékárny?

Důležité je si uvědomit, že cena lékárny se v základu odvíjí od výnosů společnosti a dále pak podle toho, jestli lékárna vlastní zboží či nikoliv, zdali se jedná o společnost s nemovitostí nebo bez nemovitosti (například: e-shop bez vlastního skladu či kamennou prodejnu s vlastním skladem a zbožím).

Dále je potřeba také vzít v úvahu další aspekty, jako jsou atraktivnost a kvalita lékárny, ale také přizpůsobení aktuální ekonomické situaci na trhu.

Nabídková cena se vypočítá tak, že se roční výkonnost společnosti (zkr. EBITDA) vynásobí 4–5 x. Tedy v případě, že roční výška EBITDA před zdaněním byla 3.000.000 Kč, po vynásobení vznikne odhadovaná cena společnosti 12.000.000 – 15.000.000 Kč.

Pozor na úvěr vázaný na nemovitosti

V případě, že se jedná o lékárnu s nemovitostí pak je důležité zkontrolovat, zdali není na nemovitost vázán úvěr. V případě, že je vázána úvěrem, je potřeba to zohlednit při konečném návrhu kupní ceny.

Detailnější informace pro odkup firmy, ale také například potenciální zájemce o koupi vaší společnosti najdete na www.odkup-firmy.cz .

Kdy je potřeba žádat o apostilu, nostrifikaci či superlegalizaci dokumentů

Můžete se také setkat s několika situacemi, kdy bude potřeba zažádat o tzv. apostilaci diplomu a jeho následnou nostrifikaci.

Tato možnost může nastat v případě, že osoba zodpovídající za prodej lékárny pochází ze zahraničí, a proto bude nutné právně potvrdit pravost dokumentu (diplomu) vydaného v cizí zemi.

Nostrifikace je složitější proces, ale ani tomu se v případě, že máte zahraniční diplom nevyhnete. Nostrifikace potvrzuje, že diplom vydaný v zahraničí je rovnocenným tuzemským ekvivalentem.

Setkat se také můžete s pojmem superlegalizace notářského osvědčení podpisů. Tu budete potřebovat ve chvíli, kdy podpisy na smluvních dokumentech nezbytných pro přepsání společnosti byly ověřené notářem se sídlem v zahraničí.

A aby toho nebylo málo, v případě, že nový jednatel společnosti nemá českou příslušnost, pak je nutné krom superlegalizace notářského osvědčení podpisů, také zažádat o apostilaci výpisu z rejstříku trestů.

Ponechte vyřizování právních záležitostí odborníkům, kteří za vás obstarají běhání po úřadech. Www.apostila.cz zajistí hladký a bezpečný průběh celého prodeje, bez časových prodlev a finančních ztrát.

Únor 2020 v číslech

18 června, 2020|0 Comments

Jaký byl únor 2020 při vzniku živností a obchodních společností V únoru ukončilo své podnikání 2 857 fyzických osob a 1 237 obchodních společností. Na druhé straně vzniklo 2 646 obchodních společností a 5 209 [...]