Máte zájem o nákup nebo prodej distribuční společnosti na léky? Takovýchto poptávek evidujeme stále větší množství. Na základě vámi poskytnutých vstupních informací jsme schopní vám předložit nabídku na míru. Proces prodeje distribuční společnosti můžeme zajistit právními, ekonomickými a poradenskými službami. Všem potencionálním zájemcům o prodej takovéto společnosti jsme schopni poskytnout komplexní servis nebo právní zastoupení.

Jak na nacenění distribuční společnosti na léky

Distribuční společnost na léky je potřeba před prodejem nacenit. Dochází zde zpravidla k více různým situacím – distribuční společnost na léky se prodává se zásobami či bez,  distribuční společnost se prodává s nemovitostí, kde má sklad nebo bez nemovitosti.

Co se týče nacenění samotné distribuční společnosti na léky, vychází se z pravidla z ročního zisku před zdaněním, odpisy a úrokem (tzv. EBITDA). Cena společnosti je pak určována jako 4-5 násobek EBITDA, například měsíčně tato suma činí 100 000 Kč – 200 000 Kč, kdy roční EBITDA je 1 200 000 Kč – 2 400 000 Kč. Cena distribuční společnosti na léky se tak může pohybovat v rozmezí 4 800 000 Kč – 12 000 000 Kč. Při nacenění nemovitosti se vychází zpravidla z ceny za m2 jiných nemovitostí v okolí lékárny. V případě závazku v podobě úvěru na nemovitosti je potřeba jej odečíst od ceny nemovitosti.

Právní a účetní hledisko prodeje distribuční společnosti na léky

Kupující a prodávající mají odlišnou pozici, proto se u kupujícího zaměřuje pozornost na jiné skutečnosti než je tomu u prodávajícího. Před koupí se provádí due diligence neboli účetní a právní audit. Ten je uveden v due diligence reportu, tedy zprávě shrnující případná rizika z hlediska účetního i právního.

Velmi důležité je zajistit odevzdávací a přebírací protokol, kde je jasně uvedeno, že si kupující převzal od prodávajícího veškeré dokumenty týkající se dané společnosti.

Co je účetní audit

Před koupí se provádí účetní audit, kdy je nejdůležitější účetní uzávěrka. Je třeba ji řádně kontrolovat, zda v ní nejsou uvedeny závazky a pokud ano, pak jaké. Stejně tak se kontroluje, zda není v uzávěrce negativní vlastní jmění společnosti, rovněž se kontroluje stav financí v pokladně. Vysoká hotovost může značit předešlou legalizaci příjmu a to přes výběr z bankovního účtu společnosti. Stejně nezbytné je zkontrolovat, zda má společnost nějaký majetek či pohledávky a jaká je případně jejich reálná výše. Je komplikované určit hodnotu nehmotného majetku jako jsou ochranné známky či software.

Co je právní audit

Právní audit se zabývá především kontrolou veškerých smluv, které společnost uzavřela například s dodavateli.  Smlouvy projdou kontrolou, aby se zjistily možnosti jejich výpovědi, jaké jsou stanoveny pokuty jež souvisí s porušením smluvních podmínek, zda je možné od smlouvy odstoupit, apod. Jedná-li se o přísně pokutované a jinak nevýhodné smlouvy, je nutné zvážit zakoupení společnosti nebo žádat o snížení kupní ceny. Rovněž berte v úvahu skutečnosti jako je ochrana práv a duševního vlastnictví. V případě dodatečného žádání o ochrannou známku či známky vzniknou dodatečné náklady.

Due diligence report

Due diligence report je stručná nebo naopak velmi podrobná zpráva o právních nebo účetních rizicích, které hrozí při nákupu společnosti. V případě příliš velkých rizik je na místě zvážit možnost založení zcela nové společnosti, snížení kupní ceny či přijetí závazku prodávajícího ke krytí potencionálních nákladů těchto rizik.

Reps and warrantie

Pokud kupujete společnost, je třeba si ohlídat, aby prodávající potvrdil prohlášením ve smlouvě o převodu nebo samostatným prohlášením s ověřeným podpisem, že všechny údaje o stavu společnosti, které uvedl, jsou pravdivé.  A pro případ, že by uvedl nepravdivé informace, je nutné zajistit jeho osobní ručení, stejně tak je nutné dohodnout smluvní pokutu. Toto prohlášení se nazývá representations and warranties a mělo by být součástí smlouvy o převodu obchodního podílu či akcií. Tím bude zabezpečena ochrana kupujícího. U společností jež jsou plátcem DPH zkontrolujte nejen dluhy na daních z příjmu, ale i na DPH. Koupě společnosti jež je plátcem DPH si ušetříte později čas i starosti s nákladným a zdlouhavým procesem registrace k DPH, který je u nás ve srovnání se Slovenskem či Rakouskem velmi složitý.

Na stránce www.incorporated.cz najdete široký seznam společností, které jsou na prodej. Můžete zde koupit lékárnu, agenturu práce nebo autodopravu.

Prodej společnosti

Jak jsme již upozornili výše, je nutné dbát na to, aby kupující potvrdil prodávajícímu, že od něj převzal veškerou účetní i právní dokumentaci pomocí předávacího nebo odevzdávacího protokolu s úředně ověřenými podpisy.

Než dojde k jednání s potencionálním kupujícím a vyhotovením due diligence reportu, je vhodné podepsat smlouvu o mlčenlivosti, tedy NDA. Pokud nedojde k dokončení nákupu, nesmí kupující zveřejnit informace o podmínkách, kupní ceně, apod. NDA není nutné podepisovat v případě neaktivních ready-made společností. Tím se zamezí navyšování nákladů spojených s převodem společnosti.

Máte-li zájem prodat svou společnost, obraťte se na odborníky, kteří vám pomohou úspěšně prodej dokončit.

Kdy je nutné zajistit apostilu, superlegalizaci nebo nostrifikaci na dokumenty?

Při převodu společnosti si může kupující doplnit do obchodního rejstříku další předměty podnikání, pokud je ještě neměl zapsány. Jedná se například o povolení k výkonu činnosti personální agentury, lékárny či k provozu živností, které vyžadují prokázání odborné způsobilosti diplomem nebo vysvědčením prokazujícím absolvované vzdělání v daném oboru. V případě odpovědného zástupce ze zahraničí je nutné provést apostilaci nebo superlegalizaci diplomu a také následně nostrifikaci.

Apostila

Apostila je jednoduše řečeno potvrzení o tom, že je předkládaný diplom, výpis z rejstříku nebo jiný úřední dokument vydaný v zahraničí, pravý.

Superlegalizace

Superlegalizace je proces mnohem komplikovanějšího a dražšího potvrzení pravosti dokumentu, který byl vydán v zahraničí.

Nostrifikace

Nostrifikace je pojem pro typové určení diplomu či vysvědčení, které je tuzemským ekvivalentem dokumentu vydaného v zahraničí (například zda je diplom vydaný zahraniční lékařskou fakultou dostatečný a rovnocenný s diplomem jež vydává lékařská fakulta v tuzemsku).

Pokud potřebujete nechat provést apostilaci, superlegalizaci nebo nostrifikaci, svěřte se raději do rukou zkušených odborníků.

Apostilace a superlegalizace -notář se sídlem v zahraničí

Apostilaci nebo superlegalizaci je potřeba v případě ověření podpisů v zahraničí. Apostilu či superlegalizaci je třeba zařídit na daná ověření podpisů. Stává se to například v případě, kdy je novým společníkem osoba či firma z USA nebo Anglie.

Apostila, superlegalizace – výpis z rejstříku trestů

Apostilu nebo případnou superlegalizaci je nutné zařídit také k rejstříku trestů v případě, že je novým jednatelem společnosti cizinec.

Únor 2020 v číslech

18 června, 2020|0 Comments

Jaký byl únor 2020 při vzniku živností a obchodních společností V únoru ukončilo své podnikání 2 857 fyzických osob a 1 237 obchodních společností. Na druhé straně vzniklo 2 646 obchodních společností a 5 209 [...]