Rozhodli jste se prodat agenturu práce nebo personální agenturu? Čeká vás spousta vyřizování, papírování a běhání po úřadech a bez právních znalostí to nepůjde.

Svěřte se do rukou profesionálů a nechte komplexní zastřešení převodu agentury práce nebo personální agentury na nás.  Postaráme se o celý proces prodeje po stránce právní i ekonomické na základě vámi dodaných informací a celý převod zajistíme bezpečně a bez zbytečných chyb.

Jak proces prodeje agentury práce probíhá

Pojďme si přiblížit celý proces prodeje agentury práce. Co vše je potřeba vyřídit při prodeji agentury práce po právní i účetní stránce, a jak postupovat, aby celý převod společnosti proběhl bez chyb a bezpečně.

Postavení prodávající vs. kupující v čem je rozdíl?

V první řadě je potřeba se podívat na to, co bude potřebovat kupující strana od prodávající a naopak.

Právní a účetní audit – kupující

Prvním krokem kupujícího je právní a účetní audit běžně nazývaný due diligence audit, z kterého vznikne výsledný report nazývaný due diligence report. Díky tomuto reportu kupující nahlédne do účetních a právních záležitostí firmy a na základě výsledků, pak z jeho strany je prodávající straně navržena konečná kupní cena za agenturu práce.

1)      Co je nutné zkontrolovat při právním auditu?

Právní audit se zaměřuje:

 • kontrola uzavřených smluv a závazky
 • ošetření duševního vlastnictví firmy

Smlouvy je nutné zkontrolovat a zaměřit se především na smluvní sankce v případě nedodržení smlouvy. Jestliže kupující zjistí, že tyto sankce nejsou z pohledu firmy výhodné, a naopak jsou zbytečně vysoké, zohlední to pak při nabídce kupní ceny za pracovní agenturu.

Pokud duševní vlastnictví firmy není nikterak chráněno, bude potřeba dalších kroků, např. podat žádost o registraci ochranné známky.

2)      Co je kontrolováno při účetním auditu

Účetní audit kontroluje:

 • účetní uzávěrku a závazky společnosti
 • vlastní kapitál společnosti
 • stav hotovosti v pokladně
 • reálná hodnota majetku společnosti
 • pohledávky

U každého z výše uvedených bodů hrozí rizika, která by celý proces prodeje firmy mohla ohrozit. V případě závazků je velmi důležité zjistit, o jaké závazky se jedná a jaké jsou možné sankce za nedodržení.

Vlastní kapitál prodávané společnosti nikdy nemůže být v negativních hodnotách.

Riziko dřívější legalizace příjmů přes výběry z účtu společnosti hrozí v případě, že v pokladně je vysoký stav hotovosti.

Další problémy může představovat určení hodnoty nehmotného majetku a s tím spojená registrace ochranné známky a také pohledávky společnosti.

Tento proces doporučujeme svěřit zkoušením specialistům na akvizice firem, například odborníkům ze společnosti eTuls www.etuls.cz.

3)      Výsledná zpráva z auditů – due diligence report

Výsledná zpráva z účetního a právního auditu se nazývá due diligence report. Tato zpráva odborně posuzuje kondici společnosti při akvizici. V podstatě se jedná o souhrnný report, který kupující získá v podobě podrobné zprávy od prodávajícího. V případě zjištěných rizik je potřeba, aby se prodávající s kupujícím domluvili buď na zohlednění rizik ve výsledné kupní ceně nebo na krytí eventuálních výdajů spojených s těmito riziky.

V případě, že jsou rizika spojená s prodejem firmy vysoká, raději zvažte, zdali možnost zřízení úplně nové pracovní agentury, nebude výhodnější.

Jakým rizikům předchází prohlášení ve smlouvě – representations and warranties

Representations and warranties je název prohlášení, které by mělo být automaticky součástí smlouvy o prodeji agentury práce. Toto prohlášení podepisuje prodávající a zavazuje se tím k tomu, že uvádí pravdivé účetní i právní informace.

Prohlášení musí ovšem obsahovat pevně dané sankce při nedodržení a ve smlouvě musí být tyto sankce konkrétně specifikovány.

Může se stát, že prodávající zamlčí skutečnosti týkající se existujících závazků u daňového úřadu nebo u sociální či zdravotní pojišťovny. Proto je důležité, aby bylo ve smlouvě zajištěno jeho osobní ručení pro případ, že informace, které předá kupujícímu nebudou pravdivé. Kvalitní reps and warranties Vám snižují rizika při odkoupení firmy, proto je vhodné si je dát připravit zkušenou advokátní kanceláři v oblasti akvizic firem, například Navrat & Partners.

Více o tom, na co si dát pozor při koupi firmy, můžete najít na stránce www.incorporated.cz – najdete tam i seznam aktuálních firem na prodej – např. lékárny, autodoprava, agentury práce, ale i firmy bez historie, tzv. ready-made s.r.o. Využijte služeb odborníků a ušetřete svůj čas a peníze.

Předávající protokol, podepsání mlčenlivosti – prodávající

 • Na straně prodávajícího je důležité nechat si potvrdit od kupující strany, že veškerá dokumentace (právní i účetní) agentury práce byla předána kupujícímu a ten jí převzal. Jedná se o tzv. předávací protokol.
 • Smlouva o mlčenlivosti (NDA – non-disclosure agreement) – standardním postupem v dnešní době je podepsání smlouvy o mlčenlivosti. Tento dokument se podepisuje především pro případ, že by nakonec obchod a prodej agentury neproběhl, například z důvodu nemožnosti domluvit se na výsledné kupní ceně. Mlčenlivost se ovšem nemusí podepisovat v případě, že společnost nikdy nebyla aktivní, nebo jen minimálně.

V jakých případech je nutná apostila, superlegalizace nebo nostrifikace dokladů?

Můžete se setkat s několika situacemi při prodeji pracovní agentury, kde bude nutné zažádat o apostilaci, superlegalizaci nebo nostrifikaci:

 • diplomu nebo vysvědčení o dosaženém vzdělání
 • notářského osvědčení podpisů
 • výpisu z rejstříku trestů

Žádost o apostilaci, superlegalizaci a nostrifikaci diplomu/vysvědčení

V případě, že je potřeba doplnit do předmětu podnikání v obchodním rejstříku u agentury povolení k provozování agentury práce bude potřeba se prokázat diplomem nebo vysvědčením o dosaženém vzdělání, které odpovídá provozování dané činnosti.
Pokud vlastník diplomu pochází z ciziny, bude muset zažádat o apostilaci či superlegalizaci a nostrifikaci diplomu.

Apostilace či superlegalizace diplomu (která je složitější a náročnější nejen na čas, ale i finance), ověří jeho pravost a nostrifikace diplomu oficiálně potvrzuje, že diplom je vyhovující a plně nahrazující diplom vydaný v ČR.

Apostilace /superlegalizace notářského osvědčení podpisů

Žádost o apostilaci či superlegalizaci notářského osvědčení podpisů je nutné podat v situaci, kdy podpisy na smlouvách jsou ověřovány notářem sídlícím v zahraničí.

Superlegalizace/apostila výpisu z rejstříku trestů

V případě, že nový jednatel agentury práce nebude mít české občanství, pak je potřeba ještě úředně ověřit výpis z rejstříku trestů zde v ČR. Žádá se tedy o apostilu nebo se požaduje superlegalizace výpisu z rejstříku trestů.

Svěřte se do rukou odborníků a zajistěte si tak bezpečný a rychlý průběh ověřování všech důležitých dokumentů k bezpečnému převodu společnosti.

Na našem webu www.odkup-firmy.cz/ najdete detailní informace. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.